เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

4H6D web-01

การเข้าถึงหัวใจ 4 ห้อง ผ่านทาง 6 ประตูสู่ความสุข

หัวใจ 4 ห้องแห่งความสุข เป็นหลักการตั้งเป้าหมายในการสร้างความสุขให้ครบทั้ง 4 มิติ “สุขกาย สุขใจ สุขสังคม สุขสัมพันธ์”

หัวใจห้องที่หนึ่ง...สุขกาย: ตั้งเป้าหมายให้ตนเองมีสุขภาพกายที่ดี แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยบ่อย และไม่ให้อายุมาเป็นขีดจำกัดในการทำกิจกรรมต่างๆ

หัวใจห้องที่สอง...สุขใจ: ตั้งเป้าหมายให้ตนเองมีสุขภาพจิตที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รับมือกับความเครียดและปัญหาที่เข้ามาในชีวิตได้

หัวใจห้องที่สาม...สุขสังคม: ตั้งเป้าหมายให้ตนเองอยู่อย่างมีคุณค่าในสังคม มอบความสุขแก่คนอื่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม

หัวใจห้องที่สี่...สุขสัมพันธ์: ตั้งเป้าหมายให้ตนเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว ปราศจากความรุนแรง เห็นอกเห็นใจ และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

6 ประตูสู่ความสุข เป็นวิธีการสร้างความสุขพื้นฐานที่สามารถนำไปปฎิบัติต่อเนื่องได้ในทุกวัน “จัดการทุกข์ สนุกชีวิต คิดบวกเพิ่ม เสริมร่างกาย ใจมีพลัง ฟังและเล่า”

จัดการทุกข์: มีสติรู้อารมณ์และความคิดของตนเอง เรียนรู้จากสิ่งที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ แก้ปัญหาทีละเรื่องเท่าที่ทำได้ ปล่อยวางในบางเรื่องที่ได้ทำเต็มที่แล้ว

สนุกชีวิต: หากิจกรรมที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยเรียนมาก่อน วางแผนการเดินทางพักผ่อนในช่วงวันหยุด

คิดบวกเพิ่ม: มองตนเองและโลกในแง่บวก ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง มองหาโอกาสที่อยู่รอบตัว

เสริมร่างกาย: ทำร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ทั้งการออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและการใช้สารเสพติด

ใจมีพลัง: สร้างแนวคิดที่ยืดหยุ่นและเติบโตพัฒนาต่อไปข้างหน้า สะสมความแข็งแกร่งทางจิตใจ ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากและอุปสรรคใดๆ

ฟังและเล่า: รับฟังเรื่องราวต่างๆโดยไม่ตัดสิน ฟังด้วยหู ฟังด้วยตา ฟังด้วยใจ และเปิดใจพูดคุยกับผู้อื่นเมื่อมีเรื่องไม่สบายใจ โดยไม่เก็บไว้คนเดียว

Reference:UK National Health Service How to be happier (https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/feel-better-and-happy/)

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก